П Р О Т О К О Л

 

 

20.11.2018  година                                                                                        гр. Ямбол

Ямболският окръжен съд                                         ІII-ти     Наказателен състав

На двадесети ноември                                                                             2018 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТРАНКА ЖЕКОВА

                                   СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.Х.

                                                                           2. П.Х.

 

Секретар  М. Коматарова

Прокурор   Г. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЖЕКОВА

НОХД № 338 по описа за 2018 година

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

          Подсъдимият, редовно призован, се явява лично и с адв. Марина А., редовно упълномощена.

          Явява се и назначеният от ДП служебен защитник - адв. И.С..

         

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

          Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД на разпоредително заседание.

 

          Тъй като подсъдимият е упълномощил защитник, назначеният служебен такъв следва да бъде освободен, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСВОБОЖДАВА назначения от ДП за служебен защитник на подсъдимия адв. И.С..

 

          СНЕМА самоличността на подсъдимия:

          А.М.Г. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, със средно-специално образование, осъждан, безработен, с ЕГН: **********.

 

          На основание чл. 274 и чл. 275 НПК на страните се разясниха правата им, по повод на което:

 

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания, бележки и възражения. Не правя отводи на състава на съда и секретаря.

          Адв. А.: Нямам искания, бележки и възражения. Не правя отводи на състава на съда и секретаря.

 

          Подс. А.Г.: Получил съм препис от обвинителния акт и разпореждането на съда преди повече от 7 дни.

 

          Съдът ДАВА възможност на страните да изразят становище по въпросите по чл.248 ал.1 от НПК.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Намирам, че образуваното НОХД № 338/2018г. е подсъдно на ЯОС. Намирам, че по време на досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия или резервен заседател, за назначаването на вещо лице, преводач или тълковник, както и не е налице необходимост от извършване на съдебно следствени действия по делегация. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Намирам, че определената мярка за неотклонение задържане под стража е законосъобразна и обоснована и не са налице основания за нейното изменение или отмяна. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производство.

 

          Адв. А.: По въпросите, предвидени в чл.248 ал.1 НПК считам, че настоящото производство е местно и родово подсъдно на ЯОС. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, нито са допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила. По т.4 - с Държавното обвинение сме постигнали съгласие за преминаване в производство по реда на глава XXIX от НПК. По въпросите в т.5 на чл.248 ал.1 НПК не се налага стартиране на която и да е от процедурите, посочени в нея. По отношение на т.6 не се налага изменение на мярката за неотклонение, най-вече с оглед наказанието, което сме предвидили. Нямаме искане за събиране на нови доказателства в настоящия момент и с оглед изразеното по т.4 искане, не считам, че се налага насрочване на съдебно заседание с призоваване на свидетели и вещи лица. Ще моля съда да премине в производство по реда на глава XXIX от НПК.

 

          Съдът се оттегля на тайно съвещание за вземане на становище по въпросите по чл.248 ал.1 от НПК.

          В 09.50ч. разпоредителното заседание продължи.

 

          Съдът, след проведено тайно съвещание, след като изслуша становището на прокурора и защитника на подсъдимия, намира следното:

          С оглед предявеното против подсъдимия обвинение по чл.354а, ал.2 т.4 НК и  с оглед мястото на извършване на деянието, посочено в обвинителния акт, делото е родово и местно подсъдно на Окръжен съд - Ямбол. Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. По досъдебното производство не са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. С оглед становището на прокурора и защитника на подсъдимия, съдът счита, че са налице условия за насрочване на делото незабавно след разпоредителното заседание за разглеждане на делото по реда на глава XXIX от НПК. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, за привличане на резервен съдия или съдебен заседател, за назначаване на служебен защитник, вещо лице, преводач или тълковник. Към настоящия момент взетата по отношение на подсъдимия Г. мярка за неотклонение Задържане под стража е законосъобразна и не са налице основания за нейното изменение. Не са направени искания за събиране на нови доказателства, като съдът прие, че не се налага и служебно събиране на такива.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Делото е подсъдно на Окръжен съд - Ямбол.

Не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство.

На ДП не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правата на обвиняемия.

Налице са основания по реда на особените правила, по реда на Глава XXIX от НПК.

Не са налице условия за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия или съдебен заседател, назначаване на вещо лице, преводач или  тълковник. Не се налага извършване на съдебно следствени действия по делегация.

Не са налице условия за изменение на взетата мярка за неотклонение Задържане под стража.

 Не се направиха искания за събиране на нови доказателства, като такива не следва да бъдат събрани служебно.

Не са налице искания за конституиране на страни в производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно становището, че не са допуснати процесуални нарушения на досъдебното производство и относно потвърждаването на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд - Бургас.

 

С оглед изявлението на защитника на подсъдимия и прокурора съдът счита, че делото следва да бъде насрочено незабавно, след провеждане на разпоредително заседание за разглеждане по реда на Глава XXIX от НПК.

На основание чл. 252 ал. 1 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАСРОЧВА разглеждането на делото незабавно по реда на Глава XXIX  от НПК.

 

          ДАДЕ СЕ думата на прокурора за прочитане на диспозитива на обвинителния акт и за докладване на постигнатото споразумение.

          ПРОКУРОРЪТ: Подсъдимият А.М.Г., със снета по делото самоличност, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че действайки при условията на продължавано престъпление в гр. Ямбол за времето от 22.08.2018 г. до 30.08.2018 г., без надлежно разрешително, на 22.08.2018 г., пред дома си на ***, е разпространил високорисково наркотично вещество метамфетамин с нето тегло 0,148 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 64%, на стойност 3,70 лв., и за времето от 22.08.2018 г. до 30.08.2018 г. в ползвано от него жилище на ***, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ с нето тегло 1,497 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20%, на стойност 8,98 лв. и метамфетамин с нето тегло 0,031 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 64%, на стойност 0,78 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 13,46 лв., като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б."б" от НК, поради което на основание чл.354а, ал.2, т.4, вр.ал.1, предл.4 и 5, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."б" вр. чл. 55 ал.1 т.1 НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

          На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия не се налага наказание Глоба.

          Веществените доказателства по делото - високорискови наркотични вещества: коноп /марихуана/ - 1,351 грама и метамфетамин 0,109 грама, предадени за  съхранение в Агенция "Митници" ЦМУ гр. София с приемателно-предавателен протокол № 57705/19.09.2018 г. на основание чл.354а ал.6 НПК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

Веществените доказателства - 1 бр. хартиен бял плик с имена и подписи, с поставен в него 1 бр. джъмпер, приложен към досъдебното производство, 1 бр. прозрачно целофаново пакетче; 1 бр. прозрачна цилиндрична пластмасова кутийка и 1 бр. бял хартиен плик, приложени към досъдебното производство, като вещи без стойност след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се унищожат.

          Направените разноски по делото за извършена физико-химическа експертиза се възлагат на подсъдимия А.Г..

          На основание чл.59 ал.1 и ал.2 НК се зачита задържането по отношение на подсъдимия, считано от 30.08.2018г. до привеждане в изпълнение на определеното му наказание лишаване от свобода със споразумение.

          Имуществени вреди от престъплението не са причинени.

 

          Подс. А.Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях и доброволно постигнахме съгласие.

 

          На основание чл. 382 ал. 6 от НПК съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение, сключено между Г Г., прокурор от Окръжна прокуратура - Ямбол и адв. Марина А., защитник на подсъдимия А.М.Г., както следва:

         

          Подсъдимият А.М.Г. - роден на *** ***, с настоящ адрес:***, български гражданин, неженен, със средно-специално образование, осъждан, безработен, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА за виновен в това, че действайки при условията на продължавано престъпление в гр. Ямбол за времето от 22.08.2018 г. до 30.08.2018 г., без надлежно разрешително, на 22.08.2018 г., пред дома си на ***, е разпространил високорисково наркотично вещество метамфетамин с нето тегло 0,148 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 64%, на стойност 3,70 лв., и за времето от 22.08.2018 г. до 30.08.2018 г. в ползвано от него жилище на ***, без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - коноп /марихуана/ с нето тегло 1,497 грама, с концентрация на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 20%, на стойност 8,98 лв. и метамфетамин с нето тегло 0,031 грама с концентрация на активния наркотично действащ компонент метамфетамин 64%, на стойност 0,78 лв., всички наркотични вещества на обща стойност 13,46 лв., като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б."б" от НК, поради което на основание чл.354а, ал.2, т.4, вр.ал.1, предл.4 и 5, вр.чл.26, ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."б" вр. чл. 55 ал.1 т.1 НК МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим.

          На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия не се налага наказание Глоба.

          Веществените доказателства по делото - високорискови наркотични вещества: коноп /марихуана/ - 1,351 грама и метамфетамин 0,109 грама, предадени за  съхранение в Агенция "Митници" ЦМУ гр. София с приемателно-предавателен протокол № 57705/19.09.2018 г. на оснавание чл.354а ал.6 НПК СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

  Веществените доказателства - 1 бр. хартиен бял плик с имена и подписи, с поставен в него 1 бр. джъмпер, приложен към досъдебното производство, 1 бр. прозрачно целофаново пакетче, 1 бр. прозрачна цилиндрична пластмасова кутийка и 1 бр. бял хартиен плик, като вещи без стойност след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да се унищожат.

          Направените разноски по делото в размер на 143,42 лева се възлагат на подсъдимия А.Г., като следва да бъдат заплатени в приход на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол.

          На основание чл.59 ал.1 и ал.2 НК се зачита задържането по отношение на подсъдимия, считано от 30.08.2018г. до привеждане в изпълнение на определеното му наказание лишаване от свобода със споразумението.

          Имуществени вреди от престъплението не са причинени.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:

                       /А.Г./                

                                                                     ПРОКУРОР:

                                                                                          /Г. Г./

ЗАЩИТНИК:

                       /Адв. А./

          Съдът намира, че така постигнатото споразумение между прокурора и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала. Споразумението е изготвено съгласно изискванията на чл.381 НПК и касае престъпление извън обхвата на изрично изброените в нормата на чл.381 ал.2 НПК, за които законодателят не допуска решаване на делото със споразумение. Събраните по делото доказателства обосновават извод за извършено от подсъдимия престъпление по чл.354а, ал.2 т.4 вр. ал.1 пр.4 и пр.5 вр. чл.26 ал.1 и чл.29 ал.1 НК. Наложеното на подсъдимия наказание по вид и размер съответства на степента на обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия.

          С оглед на горното и на основание чл.382 ал.7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 145/20.11.2018г.

 

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора от Окръжна прокуратура - Ямбол - Г. Г. и защитника на подсъдимия А.Г. - адв. А..

          ОСЪЖДА подсъдимия А.Г., със снета по делото самоличност, да заплати направените по делото разноски в размер на 143,42 лева, които да преведе в приход на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол.

          На основание чл.354а, ал.6 НПК веществените доказателства по делото - високорискови наркотични вещества: коноп /марихуана/ - 1,351 грама и метамфетамин 0,109 грама, предадени за  съхранение в Агенция "Митници" ЦМУ гр. София с приемателно-предавателен протокол № 57705/19.09.2018 г. СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата.

          Веществените доказателства - 1 бр. хартиен бял плик с имена и подписи, с поставен в него 1 бр. джъмпер, приложен към досъдебното производство, 1 бр. прозрачно целофаново пакетче, 1 бр. прозрачна цилиндрична пластмасова кутийка и 1 бр. бял хартиен плик, ДЕ СЕ УНИЩОЖАТ след влизане на определението в сила, като вещи без стойност.

 

          На основание чл.309 ал.1 и ал.2 НПК съдът се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия, като счита, че същата следва да бъде потвърдена, тъй като подсъдимият Г. е признат за виновен и е осъден на наказание Лишаване от свобода, изпълнението на което не е отложено на основание чл.66  НК и е налице реална опасност да се укрие, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 146/20.11.2018г.

 

          ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия А.М.Г. мярка за неотклонение Задържане под стража.

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 338/2018г. по описа на Окръжен съд - Ямбол.

 

 

 

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.10 ч.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                                                                2.

                                                           СЕКРЕТАР: